Money : The Unauthorized Biography

14/8/2013


Book Title: Money : The Unauthorized Biography
Author(s): Felix Martin
Format: Paperback ; 336 pages
Publisher: The Bodley Head Ltd ; June 6, 2013
Language: English
ISBN-10: 1847922341
ISBN-13: 9781847922342
Product Dimensions: 9.1 x 6 x 1 inches

หลายคนคงได้รับรู้ถึงความเลวร้ายของ "ธุรกิจการเมือง" มาบ้างแล้วไม่มากก็น้อย และคงได้รับรู้ถึงความสกปรกโสมมของการบริหารบ้านเมือง ที่มีการใช้ "เงิน" เพื่อ "บิดเบือน" เงื่อนไขต่างๆ อย่างที่ "คิดว่าน่าจะเป็น" จนบิดเบี้ยวในอารมณ์ของประชาชนมากเผ่าหลายพันธุ์ไปทั่ว ... จนบางครั้งก็อาจจะเกิดความรู้สึกที่ว่า "เมื่อใดก็ตามที่เงินเข้าไปมีบทบาทต่อเงื่อนไขทางการเมือง เมื่อนั้นการเมืองย่อมจะตกต่ำและเลวร้ายลงไปอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง" !!? ... แต่ถ้าพิจารณาจากมุมมองด้านประวัติความเป็นมาของ "เงิน" ตามทัศนวิจารณ์ของนักเศรษฐศาสตร์มหภาคอย่าง Felix Martin แล้ว เรากลับพบว่า "เงิน" คือ "นวัตกรรมทางสังคม" ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อ "ความเป็นระบอบทางการเมือง" ในการ "ผดุงอำนาจ" ของ "อภิสิทธิ์ชน" ผู้กำหนด "มูลค่าของเงิน" ที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในสังคมหนึ่งๆ มาตั้งแต่ครั้งที่มันถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อหลายพันปีก่อน ??!! ... หรือถ้าจะเปลี่ยนคำพูดให้สั้นกว่านั้น เราก็อาจจะกล่าวได้ว่า "เงินคือเครื่องมือทางการเมืองมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของระบอบการปกครอง" ก็คงจะไม่ผิดไปจากความหมายที่ Felix Martin ต้องการจะสื่อไว้ในหนังสือเล่มนี้ของเขามากนัก ??!! ... และคงจะไม่น่าแปลกใจที่ "นายธนาคาร" ในทุกยุคทุกสมัย ล้วนต้องมีความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับ "ขั้วอำนาจทางการเมือง" ไม่ขั้วใดก็ขั้วหนึ่งเสมอ เพราะ "นายธนาคาร" หรือบรรดา "นักมายากลเงินตรา" ทั้งหลายเหล่านั้น ต่างก็ต้องอาศัยฐานอำนาจทางการเมือง ในการรับรองสถานะของ "เงินตรา" ที่พวกเขา "เสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาเอง" ในรูปของ "เครดิต" ต่างๆ ที่ใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของทั้งสังคม และของชนชาติหนึ่งๆ มาตลอดระยะในประวัติศาสตร์นั่นเอง ...??!!

สังคมมนุษย์ถูกทำให้จมจ่อมอยู่กับ "เงินตรา" จนกระทั่ง "กระบวนทัศน์เกี่ยวกับเงิน" ของผู้คนส่วนใหญ่ อยู่ในอาการเช่นเดียวกับปลา ที่ไม่อาจอธิบายถึง "ความเป็นน้ำ" ของสิ่งซึ่ง "รายรอบชีวิตปรกติ" ของพวกมันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน และคงจะจริงยิ่งกว่า หากเราจะเปรียบเปรยว่า มนุษย์ส่วนใหญ่ในสังคมโลกนั้น คือปลาที่ยังคงว่ายวนอยู่ในอ่าง ซึ่งถูกควบคุมทั้ง "คุณภาพ" และ "ปริมาณ" ของน้ำโดย "อภิสิทธิ์ชน" กลุ่มเล็กๆ ที่เป็นผู้กำหนด "มูลค่า" และ "ปริมาณ" ของเงินตรา สำหรับหมุนเวียนอยู่ในกระแสเศรษฐกิจของทั้งสังคม เพื่อเป็นปัจจัยในการ "ปลุกปั่น" ผู้คนให้ต้องแก่งแย่งแข่งดีบนพื้นฐานของ "ความเชื่อ" เกี่ยวกับ "ความมั่งคั่ง" ที่ "อภิสิทธิ์ชน" เหล่านั้นเป็นผู้ "สมมุติขึ้นมาเอง" ทั้งหมด !!?? ... "เงิน" จึงเป็น "นวัตกรรมทางสังคม" ที่ถูกคิดค้นขึ้นมา เพื่อใช้ "บงการพฤติกรรมทางสังคม" ของ "มนุษย์ผู้ถูกปกครอง" เสมอมา ... และทำให้ทรัพยากรส่วนใหญ่อันเป็นผลผลิตจาก "สังคมที่ถูกปั่นหัว" นี้ ถูกถ่ายเทกลับไปหา "เจ้าของเงินตราตัวจริง" ซึ่งจะแปรสภาพเป็น "เจ้าของทรัพยากร" โดย "มนุษย์ผู้ถูกปกครอง" ทั้งหลาย จะได้รับผลตอบแทนเป็น "สิ่งสมมุติ" ที่พวกเขา "อุปโลก" ขึ้นมาให้ !!?!

ความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นระหว่าง "เงินตรา", "อำนาจ" และ "ความมั่งคั่ง" นี่เอง ที่เป็นปัจจัยดึงดูดให้ผู้คนจำนวนหนึ่ง กระเหี้ยนหระหือรือต่อการ "ยึดกุมกลไกแห่งอำนาจ" โดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่ "การสร้างความมั่งคั่ง" ให้กับตนเองและพวกพ้อง ... ซึ่งรูปแบบของ "การแย่งชิงกลไกแห่งอำนาจ" ระดับท้องถิ่น ก็ได้วิวัฒนาการจาก "การก่อสงครามระหว่างชนเผ่า" มาสู่ "การเลือกตั้ง" อันเป็นรูปแบบของ การยึดครองอำนาจ" ที่ดูมีอารยธรรมมากขึ้น ... ในขณะที่ "การแย่งชิงอำนาจ" ในระดับภูมิภาค ก็ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนจาก "สงครามล่าอาณานิคม" ไปสู่ "การแย่งชิงทรัพยากร" ด้วยรูปแบบอื่นที่ซุกซ่อนความรุนแรงเอาไว้ให้มิดชิดกว่าเดิมบ้างเท่านั้น ...

หากจะเปรียบเทียบความคล้ายกันของ "เงินตรา" กับ "ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์" แล้ว เราอาจจะเปรียบเทียบได้ว่า "กลไกแห่งปริวรรตเงินตรา นั้น คือ "ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ปกปิดชุดรหัสคำสั่ง" (Proprietary Close-Source Software) ที่อนุญาตให้ "ประชาชน" ซึ่งเป็น "ผู้ใช้" (Users) สามารถใช้งานได้ตามกฎหมาย โดย "ห้ามทำซ้ำ" เพื่อการจำหน่ายจ่ายแจกแบบให้เปล่า หรือเพื่อการพาณิชย์ใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งยังมีกฎหมายให้รัฐเป็นผู้ผูกขาดการผลิตแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่อนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดพัฒนา "เงินตราอื่นๆ" ขึ้นมา "แข่งขัน" ในอาณาจักรที่อยู่ภายใต้การครอบงำของรัฐ อันจะเป็นการ "บั่นทอนความเป็นเอกสิทธิ์" แห่ง "อำนาจ" ที่ใช้ "บงการพฤติกรรมทางสังคม" ของ "มนุษย์ผู้ถูกปกครอง" ทั้งหลายในรัฐอาณาจักรโดยตรง ... ?!!? ...

มนุษย์ย่อมถูกทำให้จมจ่อมอยู่กับกระแสแห่งเงินตรา เช่นเดียวกับปลาที่จมจ่อมอยู่กับกระแสน้ำ ... เมื่อปลาไม่อาจจำแนก "ความเป็นน้ำ" ออกจากสภาพแวดล้อมของตน มนุษย์ก็ย่อมไม่อาจแยกแยะ "ความเป็นเงินตรา" ออกจากวิถีชีวิตเฉกเช่นกัน ... การเรียกร้องดิ้นรนใดๆ เพื่อ "ความมีสิทธิเสรีภาพ" นั้น ล้วนเป็น "มายา" ที่ผู้คนถูกปลุกปั่นให้ว่ายวนเหมือนปลาที่เวียนว่ายอยู่แต่ภายในอ่างอันถูกควบคุมไว้แล้วตลอดเวลา ... "น้ำ" อาจจะมี "คุณภาพ" และ "ปริมาณ" ที่ดีกว่าเดิมบ้างในบางช่วงบางโอกาส แต่ "อิสรภาพที่แท้จริง" กลับอยู่ "ภายนอกอ่าง" ที่ยังไม่มีใครเคยเรียกร้องว่าอยากจะกระโดดออกไป ??!! ... ;)

 

 


Categories: ZhuqiBook

Leave Comment